UPDATE CORONA MAATREGELEN 18/06/2020

UPDATE CORONA MAATREGELEN 18/06/2020

 

De afgelopen dagen werden opnieuw verschillende steunmaatregelen door de overheid bekend gemaakt ter ondersteuning van de getroffen ondernemers in Corona tijden.

Wij bundelen voor u hieronder de belangrijkste en meest relevante maatregelen zoals ze op heden gekend zijn. Uiteraard volgen wij de verdere updates voor u op en kan u ons steeds contacteren voor vragen omtrent uw individuele situatie.

 

      1. Overbruggingsrecht zelfstandigen

Het reeds bestaande overbruggingsrecht wordt verder verlengd tot en met eind augustus voor de sectoren die nog steeds:

 • Onderworpen zijn aan een verplichte sluiting
 • Zeven opeenvolgende kalenderdagen per maand hun activiteiten niet kunnen uitoefenen ten gevolge van de corona maatregelen

Waarschijnlijk zal deze periode nog verder verlengd worden tot 31/12/2020 voor bepaalde sectoren.

 

   2. Relance uitkering zelfstandigen

Er wordt een heropstart-overbruggingsrecht, de zogenaamde relance-uitkering, uitgewerkt voor sectoren die wel terug opgestart zijn maar dewelke nog steeds ernstige hinder ondervinden door de opgelegde corona maatregelen. Het bedrag is gelijk aan dit van het overbruggingsrecht.

Hierbij werden alvast volgende voorwaarden naar voren geschoven:

 • de vestiging was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of de beroepsactiviteit was op dat moment nog verboden en
 • de omzet of bestellingen moeten tijdens het tweede kwartaal van 2020 met minstens 10% gedaald zijn t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Momenteel kan deze uitkering nog niet aangevraagd worden maar wij volgen de verdere verduidelijking van dit aanvullend overbruggingsrecht verder op.

 

   3. Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit in mei en/of in juni verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor deze uitkering. Dit verlofstelsel wordt nu verlengd tot 31/08/2020. De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand en € 875 voor eenoudergezinnen.

De aanvraag kan momenteel nog niet worden ingediend maar men kan zich wel reeds pre-registreren. Let op, deze uitkering kan niet gecombineerd worden met het overbruggingsrecht of relance uitkering.

 

   4. Verlenging hinderpremie

Het toekennen van de hinderpremie wordt verlengd voor de sectoren die nog steeds hun vestiging niet mogen openen. Zij hebben recht op een dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag.

 

   5. Aanvullende compensatiepremie

Voor ondernemingen die geen verplichte sluiting werden opgelegd maar die wel geconfronteerd worden met een ernstig omzetverlies omwille van de coronacrisis, kan de compensatiepremie worden aangevraagd. Deze bedraagt € 1.500 of € 3.000 afhankelijk van het statuut bijberoep of hoofdberoep. .

Er werd beslist om een aanvullende compensatiepremie toe te kennen ten belope van € 2.000 voor de ondernemingen die nog steeds omzetverlies lijden als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd (bv maximum aantal personen per winkel, eventsector, enz.) De voorwaarde betreft een omzetverlies van minimum 60% gedurende de periode van één maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Dit omzetverlies moet effectief aangetoond kunnen worden aan de hand van cijfers, geleverde prestaties,…

Ook ondernemingen die voorheen de hinderpremie hebben aangevraagd, maar ondertussen terug zijn opgestart, komen in aanmerking voor deze aanvullende compensatiepremie.

 

   6. Verlenging betalingsuitstel belastingen

Er werd reeds de mogelijkheid geboden om de betaling van verschillende belastingen (bedrijfsvoorheffing, btw, personen- en vennootschapsbelasting) uit te stellen tot 30/06/2020. Dit uitstel kan nu verlengd worden tot en met 31/12/2020. Hiertoe dient men wel een individuele aanvraag in te dienen bij de FOD Financiën.

Ook de mogelijkheid om een betalingsuitstel en vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen, wordt uitgebreid naar het 3de en 4de kwartaal 2020

 

   7. Fiscale stimuli

Volgende fiscale stimuli werden in het leven geroepen:

 • Verliesverrekening bedrijven in financiële moeilijkheden: mogelijkheid om verliezen ten gevolge van de crisis te verrekenen op hun winst van het vorig jaar. Hierdoor zal de verschuldigde belasting dit jaar lager liggen waardoor hun cash flow positie verbetert
 • Verlaging btw-tarief naar 6% voor de horeca vanaf 08/06/2020 tot en 31/12/2020 (let op: alcoholische dranken blijven aan 21%)

 Daarnaast werd ook een politiek akkoord bereikt over volgende thema’s:

 • Verhoogde investeringsaftrek voor KMO’s voor investeringen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020. Hierdoor kunnen KMO’s een fiscale aftrek van 25% genieten op alle kwalificerende investeringen die zij doorvoeren in die periode.
 • Verhoging van de aftrekbaarheid van kosten voor evenementen tot 100% i.p.v. 50% tot 31/12/2020
 • Uitstel decembervoorschot inzake btw met 1 maand
 • Een nieuwtax shelter-systeem Covid-19 met betrekking tot investeringen in KMO’s

Al deze maatregelen zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden. Wij helpen u graag na te gaan welke maatregelen van toepassing kunnen zijn voor uw individuele situatie.

 

   8. Personeel

 • Verlenging tijdelijke werkloosheid tot en met 31/08/2020. Na 31/08 wordt voorzien in een extra verlenging tot 31/12/2020 voor bepaalde sectoren en in een overgang systeem naar de klassieke tijdelijke werkloosheid.
 • Gedeeltelijk vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ondernemers na toepassing tijdelijke werkloosheid
 • Corona ouderschapsverlof (nieuwe ouderschapsverlof om te voorzien in extra opvang kinderen) wordt verlengd tot en met 31/08/2020
 • Vereenvoudiging vergoeding onkosten telewerkers (max € 127/maand)
 • Consumptiecheque werknemers: Werkgevers kunnen volledig belastingvrij een consumptiecheque van 300 euro toekennen aan hun werknemers om te besteden in zwaar getroffen sectoren (horecasector, cultuursector,…).

 

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects