Meldingsplicht

Meldingsplicht UBO-register

Het UBO-register (ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde) is een nieuwe maatregel tegen witwassen en financieren van terrorisme. Dit nieuwe register heeft als doel de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of een andere juridische entiteit te identificeren. Vennootschappen, vzw’s, stichtingen en burgerlijke maatschappen met maatschappelijke zetel in België worden verplicht hun aandeelhouders met vermelding van hun aandelenpercentage in dit register te vermelden.

Deadline 31/03/2019

De bepalingen inzake het UBO-register zijn in werking getreden op 31/10/2018. De termijn voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigde werd ondertussen vastgeprikt op 31/03/2019. De  mededelingsplicht ligt steeds bij de vennootschappen, vzw’s, stichtingen, maatschappen en niet bij de uiteindelijk begunstigde zelf.

Ondernemingen die de gegevens niet of niet volledig in het UBO-register optekenen, riskeren een boete van € 250 tot maximaal € 50.000. Daarbij kunnen ook de bestuurders van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Alle ondernemingen doen er dus best aan om vanaf de inwerkingtreding tijdig alle gegevens aan het UBO-register te melden.

Anti-witwas en strijd tegen financiering van terrorisme

Het UBO-register kadert in de Europese richtlijn rond anti-witwas en de strijd tegen de financiering van terrorisme. Bijgevolg is elke lidstaat verplicht om een UBO-register in te voeren dat alle lidstaten ook zullen kunnen raadplegen. Op die manier zal de Belgische fiscus een overzicht hebben van welke ondernemingen in de Europese Unie u aandelen bezit.

Uw vermogen openbaar?

Naast de fiscus kan ook elke gewone burger het UBO-register raadplegen, waarbij wegens bescherming van de privacy bepaalde persoonsgegevens niet zichtbaar zullen zijn.

Voorbereiding

Alhoewel het UBO-register op dit moment nog niet actief is, kan u zich er wel reeds op voorbereiden. Aangezien de parameters om de UBO te identificeren al vast staan, kan je nu al beginnen uitzoeken wie dat binnen jouw vennootschap zijn.

Uiteindelijke begunstigde: over wie gaat het?
De uiteindelijk begunstigde is volgens de wet “de natuurlijke persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt of de lasthebber van de cliënt en/of de natuurlijke persoon voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.” Bijgevolg moeten volgende personen in het UBO-register worden opgenomen met vermelding van hun aandelenpercentage in de juridische entiteit:

In geval van vennootschappen:

 1.  De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks percentage van meer dan 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houden. Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke personen, of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke personen, van meer dan 25% van de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap, geldt ook mee in deze berekening.
 2. De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. Aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. De natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde personen de uiteindelijke begunstigden zijn .

In geval van VZW’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging of stichting uitoefent.

In geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies:

 1. de oprichter;
 2. de fiduciebeheerders of trustees;
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

Assistentie / vragen / aanbevelingen

De FOD Financiën heeft ons gecommuniceerd dat u als zaakvoerder, hetzij van uw vennootschap, maatschap, VZW, enz.  een volmacht zal kunnen verlenen aan een ‘externe derde’ hetzij Fiduciaire
Omez om het UBO-register in uw naam in te vullen
.

Helaas zal dit een nieuwe volmacht betreffen en kan dit niet passen in de bestaande volmacht die u reeds in het verleden aan ons verleend heeft.

De procedure tot het verlenen deze nieuwe volmacht is thans nog in ontwikkeling binnen de FOD Financiën. Volgens de laatste berichten zou deze procedure identiek verlopen als de procedure die bestaat voor andere online fiscale mandaten. Ondanks de officiële aankondiging dat deze module beschikbaar zou zijn eind oktober 2018, is deze toepassing nog steeds niet geactiveerd.

Wij houden u verder op de hoogte van zodra we hierover verdere berichten ontvangen.

All Rights Reserved © - Webdesign by C.Defryn Projects